top of page
Corporate
Landing Page (21).png
Landing Page (17).png

ยกระดับการสื่อสารสำหรับองค์กร

Landing Page (22).png

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

articulate horizontal 1080x720-6.png

คุณธัญภัส จินต์จันทรวงศ์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน

บุคลิกภาพและการสื่อสาร​

คุณเอกกร บุญธนะสิน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการ

อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร

ผศ.ดร.วรรณ์ขวัญ พลจันทร์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและสื่อดิจิทัล

คุณจอร์จ พฤกษะวัน

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Business Development และ Digital Media

Landing Page (14).png

ประสบการณ์

การสร้างหลักสูตรให้องค์กร

มากกว่า

5,000

คน

ที่เราช่วยยกระดับ

การสื่อสาร

85%

ของผู้เรียนลงความเห็นว่า

สื่ือรูปแบบใหม่ ช่วยให้

บทเรียนน่าจดจำมากขึ้น

90%

ของผู้เรียนลงความเห็นว่า

กิจกรรมเชิงประยุกต์ช่วยให้

เข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น

Communication

หลักสูตรด้านการสื่อสาร

35.png
37.png
37.png
Articulate_JUNE_Susan.png

หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ

ด้วยศาสตร์และศิลป์ของการแสดง

โดย คุณ ธัญภัส จินต์จันทรวงศ์

34.png
37.png
37.png
2022 ARTiculate_ADS (1).png

หลักสูตรการสื่อสาร

เป็นมือโปรทุกครั้งที่ต้องสื่อสารหน้ากล้อง

โดย ผศ. ดร. วรรณ์ขวัญ พลจันทร์

36.png
37.png

Authenticity

หลักสูตรสร้างแบรนด์

ทำให้ลูกค้าเชื่อใจในแบรนด์

โดย ผศ. ดร. วรรณ์ขวัญ พลจันทร์

bottom of page