top of page

ข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัว 

เกี่ยวกับเรา 

 

บริษัท ซิโนเกท จำกัด (“บริษัท”) (เรียกรวมกันว่า “เรา” “พวกเรา” “ของเรา”) ตระหนักถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวและความรับผิดชอบของเรา เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย (“การประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะจัดการให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมทั้งคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  (“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) 

 

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“นโยบาย”) มีวัตถุประสงค์ที่จะแจ้งให้ท่านได้ทราบถึง รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิที่ท่านจะได้รับ ข้อมูลเกี่ยวกับเรา และวิธีในการติดต่อเรา ในกรณีที่ท่านประสงค์จะรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมและใช้สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล   ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ และหากมีการแก้ไขใดๆ เราจะทำการปรับปรุงหน้าประกาศในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านติดตามประกาศในเว็บไซต์ของเราอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากประกาศเราในเว็บไซต์ถือว่ามีความสำคัญเหนือประกาศก่อนหน้านี้ทั้งหมด 

 

 

วัตถุประสงค์ 

 

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“นโยบาย”) มีวัตถุประสงค์ที่จะแจ้งให้ท่านได้ทราบถึง รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิที่ท่านจะได้รับ ข้อมูลเกี่ยวกับเรา และวิธีในการติดต่อเรา ในกรณีที่ท่านประสงค์จะรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมและใช้สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล   ดังนั้นเราขอแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ และหากมีการแก้ไขใดๆ เราจะทำการปรับปรุงหน้าประกาศในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านติดตามประกาศในเว็บไซต์ของเราอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากประกาศเราในเว็บไซต์ถือว่ามีความสำคัญเหนือประกาศก่อนหน้านี้ทั้งหมด 

 

นิยาม 

 

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 26 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และฉบับปรับปรุงแก้ไขตามที่จะมีการแก้ไขเป็นคราว ๆ และกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับอื่น รวมถึงข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน 

“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายลำดับรองที่อาศัยอำนาจพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการตราขึ้น และตามที่มีการแก้ไขเป็นครั้งคราว 

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราจะเก็บรวบรวม 

โดยทั่วไป เราเก็บรวมรวบข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปและรวมถึงข้อมูลการติดต่อจากท่าน อาทิเช่น ชื่อ นามสกุล วันเกิด อายุ อาชีพ เพศ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล และรายละเอียดข้อมูลติดต่ออื่น ๆ  เท่าที่จำเป็นในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ท่านร้องขอ อาทิเช่น นำเสนอ จัดหาผลิตภัณฑ์ ส่งมอบบริการตามที่ท่านร้องขอ ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา หรือ เพื่อปฎิบัติหน้าที่หรือข้อกำหนดของกฎหมาย ในกรณีที่ท่านไม่ให้หรือไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับเรา เพื่อให้เราดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น เราอาจจะไม่สามารถ จัดหาผลิตภัณฑ์ หรือส่งมอบบริการดังกล่าวให้แก่ท่านได้ 

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีเราอาจจะเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว  และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดเพิ่มเติมหรือต่างออกไปตามลักษณะช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และ/หรือวัตถุประสงค์ในการติดต่อหรือธุรกรรมระหว่างท่านกับเรา  ทั้งนี้รวมถึง 

กรณีการใช้งาน เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน รวมถึงแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ 

เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และอาจจะรวมถึงแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของเราหรือผู้ให้บริการภายนอกอื่น เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในทางเทคนิค  ซึ่งในการเก็บรวบรวมนั้น หมายรวมถึง กิจกรรมส่วนบุคคล/ลักษณะการใช้งานที่ท่านชอบ เช่น ชื่อเรียกตัวตนเฉพาะของลูกค้าที่ใช้บนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ ที่อยู่ไอพี ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา ประเภทของปลั๊กอินในเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม ข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ข้อมูลเครือข่ายไร้สายและข้อมูลเครือข่ายทั่วไป และ ตามรายละเอียดที่ระบุในนโยบายการใช้งานคุ้กกี้ ซึ่งเราแนะนำให้ท่านอ่านและศึกษาทำความเข้าใจ 

  

กรณีเสนอหรือซื้อผลิตภัณฑ์ หรือใช้บริการ หรือติดต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา 

ในกรณีที่ท่านเสนอหรือซื้อผลิตภัณฑ์ หรือใช้บริการของเรา หรือติดต่อเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านเป็นการทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง วันเกิด อายุ อาชีพ เพศ สถานภาพทางการสมรส รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่เพื่อจัดส่งไปรษณีย์ อีเมล และรายละเอียดข้อมูลติดต่ออื่น ๆ  โดยเราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอื่นๆเพิ่มเติม และอาจจะรวมถึงข้อมูลอ่อนไหว ซึ่งรวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ 

 • ข้อมูลทางการเงิน 

เช่น รายได้ แหล่งที่มาของรายได้ เลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี รายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร รายละเอียดเกี่ยวกับเงินกู้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต และรายละเอียดหรือข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินอื่น ๆ 

 • รายละเอียดผลิตภัณฑ์และ/ หรือบริการต่าง ๆ ที่ท่านเคยซื้อจากเรา หรือผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยอื่น ๆ 

เช่น หมายเลขกรมธรรม์ จำนวนเงินเอาประกัน การเปลี่ยนแปลง/การทำธุรกรรมเกี่ยวกับกรมธรรม์ วิธีการจ่ายเบี้ยประกัน ประวัติการชำระเบี้ยประกัน หรือประวัติเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ผู้รับประโยชน์ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รวมถึงการใช้สิทธิต่าง ๆ ภายใต้กรมธรรม์ หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่น ๆ ของเรา หรือผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยอื่น ๆ 

 • ข้อมูลด้านสุขภาพและข้อมูลทางการแพทย์ 

เช่น ประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติการขอคำปรึกษา บันทึกการตรวจทางการแพทย์ บันทึกการสืบสวนทางการแพทย์ บันทึกของพยาบาล ประวัติการสั่งจ่ายยา บันทึกการรักษา รายละเอียดการบริการทางการแพทย์ที่ได้รับ รายงานทางการแพทย์ รายงานการชันสูตรพลิกศพ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ รวมไปถึงคำถามเกี่ยวกับสุขภาพ และข้อมูลหรือสิ่งใด ๆ ที่แสดงออกมาในรูปเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึกโดยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏขึ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพของบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจเกี่ยวกับการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลประกาศกำหนด 

 • สถานะความเป็นพลเมือง และ/หรือสัญชาติ 

 • สถานะตามที่กฎหมายกำหนด 

เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับท่านตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนเงินแก่การก่อการร้าย และ สถานะล้มละลาย กฎหมายสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการป้องกันมิให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีสถานะเป็นบุคคลอเมริกันหลีกเลี่ยงภาษี 

 • ข้อมูลและประวัติเกี่ยวกับการทำงานของท่าน 

เช่น ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน รวมถึงชื่อและที่อยู่ของนายจ้างของท่าน 

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต 

หมายรวมถึง หนี้  การโจรกรรม และ รายละเอียดเกี่ยวกับเงินที่ท่านค้างชำระ รวมถึง กรณีที่ต้องสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตหรือโจรกรรม และรายละเอียดของอุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้ในการทุจริต 

 • ข้อมูลเกี่ยวประวัติการถูกดำเนินคดีความม 

หมายรวมถึง บันทึกเกี่ยวกับการดำเนินคดีไม่ว่าทางแพ่ง หรือการดำเนินคดีอื่น ๆ รวมไปถึงรายงานของตำรวจ และคำสั่งศาลที่เกี่ยวข้อง 

 • ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม 

หมายรวมถึง ความผิดที่ถูกกล่าวหา เช่น ประวัติอาชญากรรม 

 • ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลภายนอก 

หมายรวมถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการรับประกันภัย การกำหนดเบี้ยประกันภัย ประวัติและบันทึกเกี่ยวกับสินไหมทดแทน รวมถึงการฉ้อโกงและข้ออันควรสงสัย 

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวอื่นๆ 

ในบางกรณี เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ประวัติสุขภาพซึ่งอาจรวมถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อการซื้อ หรือใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา กล่าวคือ ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต่อการพิจารณารับประกันภัย ตลอดจนการให้บริการและการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หากท่านไม่ให้หรือไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว เราจะไม่สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ เข้าทำสัญญา รวมถึง ให้บริการใด ๆ แก่ท่านได้ 

 

2. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร 

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยวิธีต่อไปนี้ 

 • เมื่อท่านแสดงเจตนาจะเข้าร่วมโครงการ ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

หมายรวมถึง ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของบริษัทเรา เช่น บริการด้านการศึกษา คอร์สเรียน การจัดอบรม การจัดแผนงาน และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริการทุกประเภท และ/ หรือเมื่อท่านเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน และ/หรือบริการต่าง ๆ ทางออนไลน์ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือทางโทรศัพท์ หรือบริการอื่น ๆ ของเรา ("ผลิตภัณฑ์" หรือ "บริการ") 

 • เมื่อท่านส่งเอกสารและใบคำขอเข้าร่วมโครงการ 

หมายรวมถึง เพื่อซื้อหรือใช้ หรือเมื่อท่านให้ข้อมูลขณะพิจารณาจะซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ของเรา 

 • เมื่อท่านติดต่อสื่อสารกับเรา 

หมายรวมถึง ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารเป็นหนังสือหรือวาจา โดยไม่คำนึงว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ติดต่อฝ่ายนั้นก่อนหรือไม่ก็ตาม รวมถึง การเปิด/เข้าดูเอกสารในระบบ หรือลิงค์ ที่เราจัดทำหรือนำส่ง 

 • เมื่อท่านส่งคำร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อหรือบริการที่ท่านใช้ 

หมายรวมถึง คำร้องขออื่นใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อหรือบริการที่ท่านใช้ รวมถึงการส่งแบบฟอร์มและเอกสารเกี่ยวกับการขอรับบริการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา 

 • เมื่อท่านติดต่อบุคลากรและคู่ค้าของเรา 

หมายรวมถึง พนักงานหรือบุคลากร เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า พนักงานขาย ตัวแทน นายหน้า ผู้รับจ้าง คู่ค้า ผู้ให้บริการ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้กระทำการแทน หรือบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัท (เรียกรวมกันว่า “บุคลากรและคู่ค้า”) ผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน สื่อสังคมออนไลน์ โทรศัพท์ อีเมล การพบปะกันโดยตรง การสัมภาษณ์ ข้อความสั้น (SMS) โทรสาร ไปรษณีย์ หรือโดยวิธีการอื่นใด 

 • เมื่อเราได้รับการแนะนำจากท่าน 

หมายรวมถึง เมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคลากรและคู่ค้าของเรา 

 • เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เรา 

หมายรวมถึง การนำส่งเพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมทางการตลาด การประกวด การจับฉลากชิงโชค งานอีเว้นท์ หรือการแข่งขันต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยหรือในนามของเรา และ/ หรือบุคลากรและคู่ค้าของเรา 

 • เมื่อเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกเกี่ยวกับท่าน 

ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการได้รับข้อมูลจากการตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่เป็นสาธารณะ แหล่งข้อมูลส่วนตัว หรือแหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์ เว็บไซต์ แหล่งข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการข้อมูล (data providers) แหล่งข้อมูลทางการแพทย์ สถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาล แพทย์ บุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขอื่น ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยอื่น สมาคมหรือสมาพันธ์ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อหรือบริการที่ท่านใช้ ใบคำขอเอาประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อหรือบริการที่ท่านใช้ การรับประกันความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อ การร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของเรา ที่ท่านซื้อหรือใช้ (“แหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคลภายนอก”) 

  

ทั้งนี้ เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกเกี่ยวกับท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายและเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการกำกับดูแลในประการอื่น ๆ ตลอดจนเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

 • เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกแก่เรา 

ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลอื่น (หรือหลายบุคคล) หรือ ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกแก่เรา (ซึ่งบุคคลภายนอกดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัด สมาชิกในครอบครัว  ผู้รับประโยชน์ หรือบุคคลอ้างอิง)  ท่านรับรองและรับประกันความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น พร้อมทั้งรับรองและรับประกันว่าท่านได้แจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบอย่างครบถ้วนแล้วเกี่ยวกับรายละเอียดตามนโยบายฉบับนี้ 

ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต ท่านตกลงเพิ่มเติมที่จะดำเนินการให้เราได้รับการชดใช้อย่างเต็มที่ ต่อความเสียหาย ความสูญเสีย การลงโทษ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินคดี ไม่ว่าในประการใด ๆ ซึ่งรวมถึงค่าปรับ เบี้ยปรับ ดอกเบี้ย เงินเพิ่ม หรือเงินอื่น ๆ ที่เรียกเก็บ เรียกปรับ หรือเก็บโดยหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจออกกฎระเบียบ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการกระทำหรือการละเว้นไม่กระทำของท่าน (หรือของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ให้คำปรึกษา ตัวแทน หรือผู้แทนของท่าน) ไม่ว่าจงใจหรือความประมาทเลินเล่อของท่านในการปฏิบัติหน้าที่เหล่านั้น หรือที่ส่งผลให้เราถูกกล่าวหาหรือลงโทษฐานฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับ 

 

3. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ 

 • เสนอขาย ขาย จัดให้ บริหารจัดการ ดำเนินการ ปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการ และจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/ หรือบริการของเราให้แก่ท่าน 

 • ปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการ จัดการ เพื่อการให้บริการ หรือจัดหา/จัดทำผลิตภัณฑ์ของเราครบถ้วนแล้วเสร็จ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียงแต่การประเมินข้อมูลทางการเงินของท่าน การแนะนำผลิตภัณฑ์ และบริการที่เหมาะสมให้แก่ท่าน การปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการเกี่ยวกับใบคำขอร่วมโครงการ ถือครองผลิตภัณฑ์ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และบริการ การจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านซื้อ  

 • การใช้สิทธิภายใต้กรมธรรม์ของท่าน ซึ่งรวมถึงสิทธิในการรับช่วงสิทธิ และสิทธิที่ได้รับช่วงมาด้วย (หากมี) 

 • การออกแบบผลิตภัณฑ์และ/ หรือบริการใหม่ของเรา  หรือการเสริมเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์และ/ หรือบริการที่มีอยู่ของเรา 

 • การติดต่อสื่อสารระหว่างเรากับท่าน ซึ่งรวมถึงการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบัญชีใด ๆ ที่ท่านอาจมีกับเรา การให้การสนับสนุนทางเทคนิคเกี่ยวกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา หรือการสื่อสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จะมีขึ้นต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในอนาคต 

 • การทำวิจัยทางการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล และการทำวิจัยเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ประกันภัย การรายงานหรือการประเมินผลทางการเงินที่เรา  กลุ่มบริษัท บุคลากรและคู่ค้าของเรา หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับเรา จัดทำขึ้น 

 • การสืบสวนหรือป้องกันการกระทำที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง การปกปิดข้อความจริง และการกระทำผิดอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำผิดจริงหรือการกระทำที่สงสัยว่าจะเป็นการกระทำผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการติดต่อสื่อสารกับบริษัทต่าง ๆ ในธุรกิจบริการทางการเงิน ตลอดจนเพื่อการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับเรา 

 • ปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัท และ การทำธุรกรรมของบริษัท 

 • ให้ท่านสามารถเข้าถึงเนื้อหาในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ หรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ 

 • เราอาจประมวลผลพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน และการทำความเข้าใจลักษณะการใช้งานที่ท่านชอบ เพื่อจัดทำให้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้นตอบสนองอย่างเหมาะสมกับท่านโดยเฉพาะ เพื่อการประเมิน หรือดำเนินการ และการปรับปรุงเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้น หรือผลิตภัณฑ์และ/ หรือบริการของเรา การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การแนะนำผลิตภัณฑ์และ/ หรือบริการที่เกี่ยวข้อง และการจัดโฆษณาบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่องทางอื่น ๆ ตามกลุ่มเป้าหมาย 

 • การปฏิบัติตามกฎหมาย และการตรวจสอบธุรกิจของเรา ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบภายใน หรือการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก 

 • การดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้นโยบายภายในของเราที่ยึดถือปฏิบัติ 

 • การบริหารจัดการ จัดเก็บ บันทึก สำรอง หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล 

 • ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อตกลง หรือนโยบายที่ใช้บังคับ ซึ่งกำหนดขึ้นโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่ระงับข้อพิพาท หรือหน่วยงานที่ดูแลธุรกิจประกันภัย ไม่ว่าหน่วยงานใดก็ตาม 

 • การบังคับใช้กฎหมาย หรือการให้ความช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือ การสืบสวนโดยเราหรือในนามของเรา โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือโดยหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ในประเทศ และการดำเนินการตามหน้าที่ในการรายงาน และข้อกำหนดต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือ ตามที่มีการตกลงเห็นชอบกับหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ในประเทศหรือเขตการปกครองใด ๆ  หรือการดำเนินการตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ หน่วยงานของรัฐ 

 • การตรวจสอบและเพิ่มคุณภาพ รวมทั้งการฝึกอบรม เมื่อมีการบันทึกการติดต่อสื่อสารของเรา 

 • เข้าซื้อหรืออาจจำหน่ายหนึ่ง หรือ มากกว่าหนึ่ง หรือ บางส่วนของธุรกิจของเรา (หากมี) 

 • ดำเนินการอื่น ๆ ที่จำเป็น ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ใด ๆ ข้างต้น 

  

ท่านอาจเลือกที่จะไม่ให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการที่เราร้องขอ อย่างไรก็ดีการที่ท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลบางประการดังกล่าว อาจเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการทำธุรกรรมระหว่างเรากับท่าน หรือต่อการให้บริการของเราต่อท่าน หรือต่อการตอบสนองต่อข้อร้องขออื่น ๆ ของท่านได้ เช่น เราอาจจะไม่สามารถดำเนินการเพื่อเข้าทำสัญญาประกันกับท่านได้ หรือ ให้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือ บริการของเรา รวมถึงการให้บริการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่ท่านได้หากท่านไม่ให้บริษัทประมวลผลข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการนั้น ๆ 

เว้นแต่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ รวมถึง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะอนุญาตให้กระทำเป็นอย่างอื่น เราจะแจ้งและขอความยินยอมจากท่าน หากเราประสงค์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ 

 

4. บุคคลใดบ้างที่อาจจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากเรา 

เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ แต่ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้ หรือกรณีที่การเปิดเผยดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุข้างต้น เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแก่บุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 • บุคคลใดก็ตามที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการในฐานะบุคลากรและคู่ค้าของเรา 

เพื่อทำการเชิญชวน ชักชวน ชี้ช่อง จัดการให้ทำ เสนอขาย ขาย จัดจำหน่าย หรือให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/ หรือบริการที่เสนอโดยเรา หรือบริษัทในกลุ่มบริษัทให้แก่ท่าน รวมถึง ส่งมอบผลิตภัณฑ์และ/ หรือบริการของเรา ที่มีการเสนอ/ขายให้แก่ท่าน 

 • บุคคลใดก็ตามที่ได้รับการว่าจ้าง หรือ เข้าทำสัญญาเพื่อปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรและคู่ค้าของเรา 

เพื่อทำการเชิญชวน ชักชวน ชี้ช่อง จัดการให้ทำ เสนอขาย ขาย จัดจำหน่าย หรือให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/ หรือบริการที่เรา หรือบริษัทในกลุ่มบริษัทเสนอให้แก่ท่าน 

 • บุคลากรและคู่ค้าของเราไม่ว่ารายใด 

ซึ่งให้บริการเกี่ยวกับการจัดการต่าง ๆ การให้บริการประมวลผลข้อมูล บริการเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ บริการเกี่ยวกับการชำระเงิน การทวงหนี้ หรือ การหักบัญชีหลักทรัพย์ บริการโทรคมนาคม บริการด้านเทคโนโลยี บริการคลาวด์ บริการจัดหาผู้รับจ้างปฏิบัติงาน บริการคอลเซ็นเตอร์ บริการจัดเก็บของ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร บริการเก็บบันทึกข้อมูล บริการสแกนเอกสาร บริการรับส่งไปรษณีย์ บริการจัดพิมพ์ บริการส่งพัสดุหรือบริการรับส่งพัสดุโดยพนักงานรับส่งพัสดุ บริการวิเคราะห์ข้อมูล บริการทำการตลาด บริการทำการวิจัย บริการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน บริการทางกฎหมาย หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือการจัดให้มีการบริหารจัดการ การดำเนินการ การปฏิบัติตามขั้นตอน หรือการจัดการต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทให้แก่ท่าน รวมถึง บริษัทที่ตรวจสอบค่ารักษาพยาบาล บริษัทตรวจสอบข้อเรียกร้อง 

 • แหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคลภายนอก ตามรายละเอียดข้างต้น 

 • หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย 

หมายรวมถึง คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานที่มีหน้าที่ระงับข้อพิพาท หรือบุคคลอื่นใดในประเทศที่บริษัท หรือบริษัทในกลุ่มบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลให้ (ก) ตามหน้าที่ตามกฎหมายและ/ หรือตามหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบในประเทศไทย และอาจรวมถึงหน่วยงานของรัฐในประเทศที่กลุ่มบริษัทตั้งอยู่  หรือ (ข) ตามข้อตกลง หรือ นโยบายระหว่างบริษัทในกลุ่มบริษัท กับรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 • บริษัทใด ๆ ในกลุ่มบริษัทของเรา 

 • ผู้ให้คำปรึกษาของเรา 

ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ อาทิเช่น ทนายความ แพทย์ ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือที่ปรึกษา 

 • บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ที่ท่านให้ความยินยอม 

หมายถึง ยินยอมให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือหน่วยงานนั้น ๆ ได้ 

 • ผู้เข้าทำธุรกรรม หรือ จะเข้าทำธุรกรรมกับเรา 

โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อหรือขาย หรือเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอซื้อหรือเสนอขายของกิจการของบริษัท (หากมี) 

 • บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ 

 

5. การโอนข้อมูล 

เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จัดเก็บไว้ หรือประมวลผล หรือ ส่งให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งอาจมีที่ตั้งหรือให้บริการอยู่ในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะถูกโอนไปยังสถานที่อื่น ๆ ตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด โดยหากเป็นการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างกลุ่มบริษัท เราจะดำเนินการตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในกลุ่มบริษัท (Binding Corporate Rules) ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ (หากมี)  เราจะใช้มาตราการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม 

 

6. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ นานเท่าที่จำเป็นต้องเก็บเพื่อการดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์ หรือ การติดต่อครั้งสุดท้ายกับเรา และ เราอาจจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานกว่าที่กำหนดหากกฎหมายอนุญาต ทั้งนี้ เราจะมีการดำเนินการในขั้นตอนอันเหมาะสม เพื่อทำการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่าน ตามระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น 

 

7. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านมีสิทธิดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ 

 • ตรวจสอบว่าเรามีข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับท่านหรือไม่ ตลอดจนสิทธิในการเข้าถึง หรือขอรับสำเนาของข้อมูลใด ๆ ดังกล่าว และ/หรือเข้าถึงข้อมูลว่าเรา ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร 

 • ขอให้เราทำการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน ให้ถูกต้อง 

 • ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดในนโยบายฉบับนี้ หรือ ในกรณีที่ไม่มีหลักการพื้นฐานทางกฎหมายในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลนั้นๆ หรือ ตามที่กฎหมายกำหนด 

 • ขอให้จำกัดการดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์ 

 • ขอให้เราโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์ให้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ในกรณีที่ข้อมูลอยู่ในรูปแบบหรือโครงสร้างที่ใช้กันโดยทั่วไป 

 • ขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการชั่วคราวในบางสถานการณ์ 

 • ขอเพิกถอน หรือ ร้องขอให้เปลี่ยนแปลงขอบเขตความยินยอมของท่าน ที่ท่านได้ให้ไว้ในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 • เสนอข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามขั้นตอนที่กำหนดในพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

  

ทั้งนี้ เราจะดำเนินการตามสิทธิของท่าน เมื่อมีการร้องขอตามช่องทางการขอใช้สิทธิด้านล่าง โดยเราอาจขอสงวนสิทธิไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่าน ตามความเหมาะสมและเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับจะอนุญาต 

  

หมายเหตุ นอกจากสิทธิการขอเพิกถอน ท่านสามารถจะใช้สิทธิเหล่านั้นได้นับแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นอกจากพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้กำหนดแตกต่างออกไป 

 

8. การประมวลผลเพื่อการดำเนินการส่งเสริมการขาย 

เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราและกลุ่มบริษัท เราจำต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ (ซึ่งรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่) และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ เพื่อใช้ในการดำเนินการส่งเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายและการสื่อสารการตลาดทางตรงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/ หรือบริการของเรา คำแนะนำและข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการประกัน และ เงินบำนาญ ตลอดจนการบริหารความมั่งคั่ง การลงทุน การธนาคาร บริการทางการเงิน การรักษาทางการแพทย์/การรักษาเกี่ยวกับสุขภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ การจ้างงาน การฝึกอบรม โปรแกรมให้รางวัล/ให้ผลประโยชน์สำหรับการเป็นลูกค้าที่มีความภักดีต่อแบรนด์/ให้สิทธิพิเศษ กิจกรรมการกุศล/กิจกรรมที่ไม่หวังผล และ การจัดกิจกรรมทางการตลาด การประกวด จับฉลากชิงโชค งานอีเว้นท์ และการแข่งขันต่าง ๆ ซึ่งท่านเลือกที่จะเข้าร่วม 

  

โดยในการดำเนินการดังกล่าวนี้ เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคลากรและคู่ค้าของเรา เพื่อการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์นี้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ 

  

ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมเกี่ยวกับการประมวลผลเพื่อการส่งเสริมการขายได้ตลอดโดยผ่านช่องทางการติดต่อตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ 

 

9. ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว 

ในบางกรณี เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เช่น ประวัติสุขภาพซึ่งอาจรวมถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อการซื้อ หรือ ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา กล่าวคือ ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต่อการพิจารณารับประกันภัย ตลอดจนการให้บริการและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เว้นแต่กฎหมายอนุญาต เราจำต้องขอความยินยอมจากท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว หากท่านไม่ยินยอมให้บริการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เราอาจจะปฏิเสธ หรือ อาจจะไม่สามารถพิจารณาทำสัญญาเพื่อการซื้อ หรือ ใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ การบริการใด ๆ แก่ท่านได้ เช่น อาจจะไม่สามารถพิจารณารับประกันได้ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ 

 

10. ช่องทางการติดต่อเรา 

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือต้องการติดต่อเราเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ สามารถติดต่อเราได้ทางเว็บไซต์ 

https://www.articulatethailand.com/  

bottom of page